Ledig stilling


Vi har ledig 50 % stilling som organist/kyrkjemusikar i Nedstrand sokn.

 

Nedstrand sokn har ca 1000 innbyggarar fordelt på Nedstrand og Skjoldastraumen kyrkjelydar. Det er eit variert gudstenesteliv for store og små i kyrkjelyden, stabil gudstenestesøkning i dei to kyrkjene og god oppslutning om konfirmasjon og trusopplæringstiltak.  I kyrkjelydane arbeider det både kyrkjetenar, organist, kyrkjepedagog og sokneprest.  Arbeidet vert drive av tilsette i samarbeid med vaksne frivillige og ungdomsleiarar. I Aksdal kyrkje er det ei større kontoravdeling for fleire tilsette, mellom anna for organistane.

 

Den norske kyrkja, Tysvær kyrkjelege fellesråd har for snarleg tiltreding ledig 50 %  stilling som organist/kyrkjemusikkar. Det kan bli mogleg å utvide stillinga. Vi søkjer ein person som kan leie og vidareutvikle det kyrkjemusikalske arbeidet i kyrkjelydane.
 

Arbeidsoppgåver:

 • Hovudoppgåver vert planlegging og gjennomføring av gudstenester og nokre kyrkjelege handlingar
 • Samarbeid med kyrkjelydspedagogen og sokneprest om å utvikle kyrkjemusikalsk arbeid blant born, unge og vaksne.
 • Samarbeid med sokneprest og kyrkjelydspedagog om førebuing av gudstenester knytt opp mot trusopplæringstiltak.

 

Kvalifikasjonar:

 • Kyrkjemusikalsk utdanning eller anna relevant musikkutdanning og realkompetanse
 • Erfaring fra tilsvarande arbeid
 • Erfaring og interesse for kyrkjelydsarbeid.

 

Hos den som vert tilsett  ønskjer me å finna:

 • Kyrkjelydsbyggande perspektiv på tenesta
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med born og unge
 • Evne til å involvere, motivere og inspirere frivillige medarbeidarar
 • Evne til å jobbe strukturert, sjølvstendig og i samarbeid med stab og frivillige
 • Personlig egnethet og evne til fleksibilitet

 

Den som vert tilsett må:

 • Disponere eigen bil
 • Være medlem av Den norske kyrkja
 • Beherske norsk språk, både munnleg og skriftleg
 • Legge fram politiattest ihht. Kyrkjelova § 29.

 

Me tilbyr:

 • Godt og inspirerande arbeidsmiljø, utfordrande arbeidsoppgåver og engasjerte kollegaer.
 • Allsidig og aktivt gudstenesteliv.
 • Lønn etter avtaleverket i kyrkjeleg sektor
 • Endelig stillingsbeskrivelse og arbeidsplan blir utarbeida
 • Tysvær kyrkjelege fellesråd har gode pensjonsordningar, gruppe- og ulykkesforsikringar i KLP

 

Nærmare opplysningar for stilling som kyrkjemusikkar får ein ved å kontakta kyrkjeverja tlf. 52 75 77 02. Søknad med kopi av vitnemål og attester vert å senda til Kyrkjeverja i Tysvær, Postboks 30, 5575 Aksdal eller på e-post til kyrkja@tysver.kommune.no
Sjå meir på fellesrådets heimmesider www.tysvaerkirken.no

 

 

Tilbake